User Image
@
วันที่สร้าง : 2018-07-19 21:53:02

ในทุกอาชีพล้วนมี จริยธรรมหรือจรรยาบรรณเป็นข้อกำหนดในการทำงานของเราเป็นตัวชี้วัดว่าเรา "เป็นคนแบบไหน" หากเราซึ่งไร้จรรยาบรรณล้วนส่งผลให้หน้าที่การงานหรืออาชีพของเราประสบความสำเร็จได้ยาก...

วันนี้ SystemsWecare จะมาบอกว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพของโปรแกรมเมอร์มีอะไรบ้าง อ่านกันเลยจ้าาาา

1. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
หากเราไม่มีความซื่อสัตย์กับตนเองแล้วก็ยากที่จะมีความซื่อสัตย์กับผู้อื่น ไม่ว่าองค์กรไหนๆก็ย่อมอยากได้คนที่มีความซื่อสัตย์เข้ามาร่วมงานเพื่อให้องค์กรณ์เจริญก้าวหน้าต่อไป หากมีคนไม่ซื่อสัตย์ในองค์กรอยู่คนๆนั้นก็อาจจะไม่เจริญก้าวหน้าทางการงานได้

2.ไม่ละทิ้งงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
หาก Programmer ละทิ้งงานหรือทิ้งงานไว้กลางคัน ย่อมส่งผลเสียต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงานอันเกิดจากงานค้าง งานไม่สมบูรณ์ไม่สามารถส่งงานให้ลูกค้าได้ ย่อมส่งผลต่อหน้าที่การงานของ Programmer คนนั้นอย่างแน่นอน

3.ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับกับผู้อื่น
เป็นสิ่งที่สำคัญที่Programmerควรคำนึงถึงเพราะ ไม่ว่าความลับของบริษัท ความลับของลูกค้า ซึ่งไม่ควรนำมาเปิดเผย หากเป็นองค์กรๆสามารถไล่ Programmerออกหรือหากเป็นลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาและฟ้องกลับได้

4.มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
ไม่ว่าองค์กรไหนๆก็ย่อมอยากได้คนทำงานที่จงรักภักดีต่อองค์กรหรือบริษัท ซึ่งคนเหล่านี้สามารถนำมาพาองค์กรหรือบริษัทไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้เช่นเดียวกับ "ข้อ1" หากองค์กรมีพนักงานไม่จงรักภักดีย่อมนำพาบริษัทหรือองค์กรย่อมไม่ก้าวหน้าแน่นอน

5.อุทิศตนให้กับวิชาชีพอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ความขยันหมั่นเพียรกับการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เตรียมพร้อมตลอดเวลาเพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.ไม่ทุจริตและคอรัปชั่น
ต้องทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือแสวงผลประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อองค์กร

7.มีความรักและความศรัทราต่อวิชาชีพ
สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม ต้องมีความรับผิดชอบในเป้าหมายแห่งจรรยาบรรณ การมีความคิดที่กว้างไกล การปรับปรุงตนเองอยู่เสมอพร้อมทั้งแบ่งปันความรักและศรัทราต่อวิชาชีพกับผู้อื่น

เป็นยังไงบ้างไม่ว่าอาชีพไหนย่อมมีจรรยาบรรณทุกอาชีพเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือองค์กร บริษัท หากไร้ซึ่งจรรยาบรรณแล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จกับหน้าที่การงานได้นะค่าาา

#systemswecare